BAHAGIAN I

  1. MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH
  2. PEMERKASAAN DAN PEMAJUAN SEKOLAH
  3. LEMBAGA TATERTIB SEKOLAH
  4. KEWANGAN SEKOLAH
  5. ASET & INVENTORI SEKOLAH
  6. TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)
  7. PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)
  8. PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN & LANDSKAP SEKOLAH
  9. SKPMg2